Vodene površine

Vrtna jezera, fontane i vodopadi
Bez obzira na njenu površinu u vrtu ona oplemenjuje svaki prostor, dajući mu vedrinu i živost svojim pre­livanjem ili prska­njem, kao i čistotu svojim bistrim prozirnim izgledom. Osnovna fizička osobina vode je njena plastičnost tj. mogućnost da se voda, posmatrana kao materijal, prilagodi svakom obliku. Vodena površina može imati statičan ili dinamičan karakter, u zavisnosti od toga da li je stajaća (bazen, bara, jezerce) ili je tekuća (veštački potočić). Najvažnije da ona ima umirujuće do izvesne mere terapeutsko dejstvo.U malom vrtu se koristi kao element dizajna, kao i u većim vrto­vima, ali na način pogodan za sredinu u kojoj se nalazi. Dominirajući karakter vode je težnja da potčini sve ostale elemente vrtne struk­ture. Zato je najbolje u malom prostoru je smestiti u fontane i bazene manjih dimenzija i jedno­stav­ni­jih oblika.To može biti i tanak mlaz vode koji izbija iz zida, poput česme, vodene kaskade, vodene zavese i nezaobilazne fontane.Jedan od često nepravedno zanemarivanih efekata vode je njen zvuk. Po­red svog umirujućeg efekta je izvanredan zvučni bufer, tj. jako apsorbuje buku. Različita tek­s­tura površine kojom voda teče uslovljava i zvuk vode. Niz ravnu površinu voda ti­ho otiče, dok niz hrapavu teče turbulentnije i zvučnije.Mirna vodena površina stvara efekat ogledala. Ukoliko je dno prevu­če­no tam­nim materijalom refleksija će biti još više izražena. Češće se voda koristi kao skulpturalna dekoracija., nego kao deo same struk­ture vrta i tada preuzima ulogu fokus(dominante).

Stil vrta utiče na oblik i mesto koje će elemenat sa vodom za­u­zeti. Kla­si­čnim vrtovima odgovara jednostavno i geometrijsko rešenje vodenog ogledala, koje se ukla­pa u kompoziciju vrta. Ta jednostavnost se odražava u pravougaonim ili kružnim ob­li­cima. U ovakvom vrtu moguće je i prisustvo fontana, posebno onih skulpturalnog ka­rak­tera. Vodena po­vr­šina treba da se vidi sa svih glavnih tačaka u vrtu.U vrtu pejzažnog stila vodene površine uglavnom imaju nepra­vil­ne ili iz­lom­ljene oblike, bliske oblicima vodenih površina u prirodi. Jedna od mo­guć­nosti je podizanje manjeg jezerca, koje može da se iskoristi za sadnju bar­skih biljaka, okru­žiti različitim cvetnim grupama, čije će se boje odražavati u vodi. I vodoskok ako je u blizini terase ili mesta za sedenje, različito obli­kovane fontane i česme daće svežinu i doprineti prijatnom ambijentu vrta. Vodeni bazen pra­vilnog oblika mnogo lakše nalazi mesto u malom prostoru od ne­pra­vil­no oblikovanog. Zanimljivo može izgledati i voda koja se sliva sa jed­nog na drugi nivo bazena.Kao zanimljiv detalj u vrtu može se postaviti i pojilo za ptice. To je sasvim mali element koji se može postaviti i u najmanjem vrtu.

Vodopadi i veštačka jezerca se moraju graditi od nepro­pust­lji­vog ma­te­ri­ja­la, kako bi gubici vode bili svedeni na minimum. Beton je jedan od mo­gu­ćih materijala, ali najčešće se preporučuje PVC folija. Uz pomoć ovih, a takodje i pravilnim iz­bo­rom prirodnog ne klesanog kamena i prikrivanjem ivi­ca ovih beton­skih povr­ši­na, kao i veštim rasporedom biljaka dobijamo izgled prirodnog vodopa­da, jezerca ili potoka.

Vrtna jezera

VRTNO JEZERO

Powered by WebExpress